Opleidingen

Welkom aan het KCB, een instelling van hoger kunstonderwijs, een school of arts waarvan het karkas oud en beleerd is, het hart jong en creatief.

Muziek is een kunst die de tijd op handen draagt, tussen oud en jong, tussen het verkennen en beheersen van traditie enerzijds en van expertise, kennis en praktijken die voortdurend in ontwikkeling zijn anderzijds. Muziek is een niet vast te pinnen kunst. Zij kan niet in een museum gestopt worden, maar kan enkel leven, herleven en beleefd worden bij elke nieuwe interpretatie, ontstaan bij elke nieuwe creatie. Muziek leeft door haar musici, die in elke tijd weer uitgedaagd worden om met een frisse blik muziek weer tot klinken te brengen, om met kennis van zaken hedendaagse interpretaties en nieuwe creaties te brengen en daarbij een bijzondere culturele achtergrond eren en een culturele toekomst voorbereiden.

Onderwijs is een uitdaging, een uitdaging van elke status quo, van elke generatie opnieuw, van elke samenleving, diens kennis en vaardigheden. Het is een toekomstgerichte en optimistische praktijk die steunt op engagement en competentie, op visie en uitwisseling, op ervaring en creativiteit. Het is ook een uitdaging van en in de huidige samenleving waar onderwijs dikwijls wordt beschreven als een productieproces, meetbaar door getallen die de efficiëntie en effectiviteit weergeven. Onderwijs streeft echter een ander 'productie'-perspectief na: jongeren ontwikkelen, idealen realiseren, kennis uitbreiden, expertise sterker maken, de wereld verder leiden en in vraag stellen (een artistieke productie dus).

De pedagogische complexiteit van het muziekonderwijs scherpt die uitdaging aan. Kunst is immers eveneens bedreigd door economische efficiëntie — hoeveel subsidies geven we aan kunst, hoeveel orkesten behouden we? We vergeten hierbij dat elke kunstuiting en elk creatief muziekensemble weer uniek is en haaks staat op maatschappelijke snelheid en efficiëntie. Muziek studeren en muziek onderwijzen is een uitdaging in, voor en van deze samenleving. Een artistieke ontwikkeling vraagt tijd, bevraagt die tijd, neemt de tijd - en dat binnen een maatschappij die zich meer en meer kenmerkt door alles wat snel is, snel gemaakt, snel gebruikt, snel verbruikt. Muziek is een 'slow science' (een begrip dat ik ontleen aan Isabelle Stengers) in se, een kennisdomein dat zich vanuit ervaring en uitwisseling langzaam ontwikkelt. Musiceren is luisteren, luisteren in het doen, doen in het luisteren.

Een muziekopleiding moet luisteren naar de artistieke ervaring van de docent en inspelen op het potentieel en de persoonlijkheid van de musicus in spe. Zij moet luisteren naar de relaties tussen hoofd, hart en handen, waarbinnen elke muziekpedagogische actie plaatsvindt. Muziek is kennis door praktijk, van praktijk, in praktijk. Muziek is sensorieel en esthetisch, lichamelijk en spiritueel, kunst en kunde.

Een muziekopleiding moet ook luisteren naar de klanken van de samenleving. Zij moet zich de vraag stellen welke vormen van creativiteit en esthetische intenties zij biedt op persoonlijk, sociaal en cultureel vlak. Muziekonderwijs is daarin uniek: behoudend en rebels, tegendraads in de samenleving van snelle voldoening. Zij moet de samenleving confronteren met haar wegen van kennis, met haar eigen 'slow science', haar capaciteit om blijvend het heersende wereldbeeld artistiek te bevragen.

De keuze van Hoger Muziek Onderwijs is dan ook een fundamentele keuze: zij richt de jongere op deelname en positiename in de samenleving vanuit een specifiek en artistiek perspectief, zij leidt hem of haar op tot een verantwoordelijk burger én een verantwoordelijk musicus. De maatschappij heeft musici nodig, mensen die haar leren genieten van haar rijke culturele traditie, én haar nieuwe esthetische uitdagingen biedt; mensen die even een tip van de dagelijkse beslommeringen tillen en verwonderen, intrigeren, contesteren, en bruggen bouwen.

 
 

 

Kathleen Coessens, opleidingshoofd Muziek Lulu Aertgeerts, opleidingshoofd Musical Luc Bastiaens, Opleidingshoofd SLO

Kathleen Coessens

Opleidingshoofd Muziek

 Lulu Aertgeerts

Opleidingshoofd Musical

Luk Bastiaens

Opleidingshoofd Specifieke Leraren Opleiding

 

Klik hieronder verder voor specifieke informatie omtrent de opleidingen aan het Koninklijk Conservatorium Brussel:

Muziek 

Musical

Specifieke Lerarenopleiding