Specifieke Lerarenopleiding Muziek

Denk je aan een bijkomend diploma van leraar?

De specifieke lerarenopleiding muziek kan je volgen aan het KCB en is onontbeerlijk om in het muziekonderwijs aan de slag te gaan! 

De Specifieke Lerarenopleiding (SLO) Muziek leidt de masterstudent muziek op tot een gedreven muziekleraar  via een actuele en innovatieve opleiding. Het curriculum richt zich op het bereiken van de basiscompetenties voor leraar waarbij kwaliteit, creativiteit en communicatie vooropstaan.

Naast het vakgebied, dat de student zowel inhoudelijk als didactisch beheerst, zal hij veelzijdigheid aantonen in de andere gebieden waarvoor hij onderwijsbevoegdheid verkrijgt. De student kan de lespraktijk soepel aanpassen zowel aan het vak dat hij onderwijst als aan de schoolcultuur waarin hij terechtkomt.

De lerarenopleiding zorgt voor een optimale integratie van theorie en praktijk, waarvoor intensief wordt samengewerkt met het stagenetwerk en andere stageplaatsen in Vlaanderen.
Dankzij flexibilisering zijn diverse leertrajecten mogelijk. Het modeltraject kan in overleg individueel worden aangepast, mits inachtneming van de volgtijdelijkheid.

Toekomstmogelijkheden

De specifieke lerarenopleiding leidt tot het diploma van leraar.
Afgestudeerden kunnen terecht in het deeltijds kunstonderwijs en in het secundair onderwijs. Dit pedagogisch diploma is een voorwaarde om les te geven (vaste benoeming in het onderwijs). Ook socio-culturele instellingen zijn erg geïnteresseerd in afgestudeerde muziekleraren.

Toelatingsvoorwaarden

Deze opleiding loopt parallel met of sluit aan op de masteropleiding muziek. Studenten die niet minimum één jaar secundair onderwijs in een Nederlandstalige school met vrucht hebben voltooid, dienen te slagen in een taaltest alvorens zij worden toegelaten tot de specifieke lerarenopleiding. Voor verdere info kan je hiervoor contact nemen met luk.bastiaens@ehb.be

Kandidaten kunnen zich voor deze taaltest (ITNA test) aanmelden via: http://www.itna.be

 

Programma

Het programma van de specifieke lerarenopleiding omvat 60 studiepunten waarvan 30 voor de theoriecompoent en 30 voor de praktijkcomponent. De opleiding kan gevolgd worden binnen een voltijds traject van één academiejaar of kan over meerdere jaren worden gespreid.
Studenten die een masteropleiding muziek volgen kunnen als keuzevakken opleidingsonderdelen uit de specifieke lerarenopleiding opnemen.

In de theoriecomponent maak je o.m. kennis met opleidingsonderdelen als ‘didactisch referentiekader', ‘psychologie voor leerkrachten', 'sociale en communicatieve vaardigheden', 'pedagogisch-didactische thema's', ‘vakdidactiek afstudeerrichting /vakdidactiek aanverwante vakken (bijvoorbeeld voor de afstudeerrichting instrument/zang: groepsmusiceren (klassiek) of ensemble (jazz en lichte muziek) /vakdidactiek AMV-initatiatie /vakdidactiekAMC-esthetica/ vakdidactiek Muzikale Opvoeding'.

De praktijkcomponent bevat de onderdelen: inleidende observatiestage, stages afstudeerrichting, stage aanverwante vakken, stage klassikaal vak, stage keuzeproject of keuzevak en portfolio.

Geef je reeds minimaal 150 leraar-uren in één aansluitende periode en in één school van het deeltijds kunstonderwijs of kunstvakken in het secundair onderwijs (4 lesuren/week gedurende een heel schooljaar)? Dan kan je deze lespraktijk als stage opnemen in het praktijkgedeelte van je opleiding, tenzij de lerarenopleiding voorbehoud maakt.

Overzicht van de opbouw van het programma

Theoriecomponent: 30 studiepunten (30 SP)                

 
Didactisch referentiekader 3 SP
Psychologie voor leerkrachten 3 SP 
Pedagogisch-didactische thema's 3 SP
Sociale en communicatieve vaardigheden 3 SP
Vakdidactiek AMV-initiatie 3 SP 
Vakdidactiek AMC-esthetica 3 SP
Vakdidactiek Muzikale Opvoeding  3 SP 
Vakdidactiek afstudeerrichting 6 SP 
Vakdidactiek aanverwante vakken 3 SP 

                                                                       totaal

30 SP

Praktijkcomponent 30 studiepunten (30 SP)

 

Preservice

 
Inleidende observatiestage 3 SP 
Stage afstudeerrichting 9 SP 
Stage aanverwante vakken 6 SP 
Stage klassikaal vak  3 SP 
Stage keuzevak of keuzeproject  3 SP
Portfolio 6 SP

                                                                        totaal

30 SP

(of) Inservice

 
Professioneel handelen in de onderwijspraktijk & portfolio  30 SP

                                                                        totaal

30 SP

   

 

Kosten

Voor deze opleiding gelden de normale studie- en werkingsgelden.

Inschrijven

De invulling van het studietraject gebeurt bij voorkeur in samenspraak met het opleidingshoofd (luk.bastiaens@ehb.be). 

Opleidingshoofd/stagecoördinator

Luk Bastiaens is elke maandag te bereiken in lokaal 366 tussen 09.00u en 10.00u of na afspraak via luk.bastiaens@ehb.be

Trajectbegeleider

Voor EVC/EVK (alle info vind je hier: neem contact op met Helmut De Backer: helmut.de.backer@ehb.be

De trajectbegeleider is o.m. je aanspreekpunt als je vragen hebt over de aanvraag van vrijstellingen

Studentenbegeleider

Jan Vanderwegen is het aanspreekpunt: jan.vanderwegen@ehb.be

Je kan bij de studentenbegeleider terecht voor onder meer:
- vragen over studiemethodes en studievaardigheden
- problemen met concentratie, faalangst
- het statuut studeren met een functiebeperking
- persoonlijke problemen

 

Ombudsdienst

Kristin De Smedt is de ombudspersoon: kristin.de.smedt@ehb.be

De ombudsdienst ziet erop toe dat de rechten van de student worden gevrijwaard. Ze meldt ook speciale situaties, verstrekt achtergrondinformatie en verdedigt het standpunt van de student. De ombudspersonen krijgt inzage in de behaalde examenresultaten, maar is tot geheimhouding en discretie verplicht. Ze kan alle gegevens verzamelen die de examencommissie moet toelaten een billijk oordeel te vormen. Als het nodig is, treedt ze op als bemiddelaar.

 

Docenten specifieke lerarenopleiding

 
Opleidingshoofd/stagecoördinator Luk Bastiaens
Didactisch referentiekader Ruth Rondas
Psychologie voor leerkrachten Ruth Rondas
Pedagogisch-didactische thema's

1. module 'creatieve werkvormen: Peter Hertmans
2. module 'statuut en regelgeving onderwijs': Maggy De Ridder
3. module 'diversiteit': Ruth Rondas 
4. module 'media in onderwijs': Benjamin Van Esser 
5. didactische analyse: Peter De Clercq 

Sociale & communicatieve vaardigheden Ruth Rondas
Vakdidactiek AMV - initiatie Nele Minten
Vakdidactiek AMC - Esthetcia Maggy De Ridder
Vakdidactiek Muzikale Opvoeding Helen Borremans
Vakdidactiek toetsinstrumenten Ruth Stijnen
Vakdidactiek blaasinstrumenten Peter De Clercq
Vakdidactiek slagwerkinstrumenten Bart Quartier
Vakdidactiek tokkelinstrumenten Helen Borremans
Vakdidactiek strijkinstrumenten Ann Lafaille
Vakdidactiek zang Kelly Huylenbroeck
Vakdidactiek jazzinstrumenten Peter Hertmans
Aanvullende didactiek groepsmusiceren klassiek 1. module 'inleiding dirigeertechnieken': Maggy De Ridder
2. module 'practicum': Dirk De Hertog
Aanvullende didactiek groepsmusiceren jazz Dirk Schreurs
Aanvullende didactiek muziekgeschiedenis & verdere uitdieping Esthetcia  Maggy De Ridder
   
Stage preservice stageteam 
Stage inservice (leraar-in-opleiding (LIO))
'professioneel handelen in de onderwijspraktijk' 
stageteam