Kwaliteitszorg

De Erasmushogeschool Brussel draagt kwaliteit hoog in het vaandel. Er wordt volop geïnvesteerd in het verder uitbouwen van een kwaliteitscultuur. De dienst Strategische Planning, Integrale Kwaliteitszorg en Databeheer coördineert de interne kwaliteitszorg van het onderwijs, het onderzoek en de beoefening van de kunsten en betrekt daarbij zowel studenten, alumni, het beroepenveld als het onderwijzend, administratief en technisch personeel.

Studentenvertegenwoordiging en studentenenquête

Als student kan je via een statuut als studentenvertegenwoordiger het bestuur laten voelen wat er bij de studenten leeft, en mee richting geven aan de toekomst van de EhB.

Een tweede manier om studenten te betrekken bij het beleid is naar hun mening en tevredenheid te polsen met betrekking tot onderwerpen als het opleidingsprogramma's, de manier van lesgeven, het studiemateriaal en de manier van evalueren. Aan deze bevraging is ook een studietijdmeting gekoppeld die peilt naar de studeerbaarheid van de verschillende opleidingsonderdelen. Tenslotte komen in dit tevredenheidsonderzoek ook organisatorische aspecten als accommodatie en infrastructuur aan bod. In de studentenenquête staat de kwaliteit van de opleiding centraal. Ze is er op gericht problemen te signaleren en het onderwijs te verbeteren. Docenten krijgen hierbij een individuele resultaatsfiche zodat feedback van studenten naar de juiste persoon doorgestuurd wordt.

Personeelsenquête en EFQM/TRIS

Het personeelsbeleid wordt ook getoetst door middel van een tevredenheidsenquête en een periodieke scoring aan de hand van het EFQM-model. Verder wordt werk gemaakt van de voortdurende actualisering van de kennis van het onderwijzend personeel door een jaarlijks onderwijsvernieuwingsdag waarin de meest diverse onderwerpen worden behandeld.

Alumni-enquête

De alumni worden ook bevraagd via een tevredenheidsenquête die o.a. polst naar hun tevredenheid met de gevolgde opleiding of hun huidige tewerkstellingssituatie.

Resonantiecommissie: betrekken van het werkveld

Via de resonantiecommissies houden opleidingen een vinger aan de pols bij nieuwe ontwikkelingen in het vakgebied en de actuele beroeps/kunstpraktijk. Dit kan een effect hebben op het curriculum van de opleiding.

Zo wordt de band met het werkveld versterkt en structureel verankert in de werking van de opleiding.

Visitatiecommissie

De externe kwaliteitscontrole van het hoger onderwijs in Vlaanderen gebeurt via een periodieke analyse door een onafhankelijke 'visitatiecommissie'. Op basis van een interne zelfstudie gaat deze commissie uitvoerig in op de sterktes en zwaktes van de opleidingen. Het kwaliteitsoordeel dat een visitatiecommissie zich vormt is daarnaast ook gebaseerd op de gesprekken die zij tijdens haar bezoek met alle geledingen binnen de opleiding heeft. Aan de mening van studenten wordt dan ook bijzonder veel waarde gehecht.

Visitatiecommissies worden samengesteld uit externe domein- en onderwijsdeskundigen en een student. De Erasmushogeschool Brussel moedigt haar studenten aan om aan deze door Vlhora (Vlaamse Hogescholenraad) georganiseerde onderwijsvisitaties deel te nemen en werkt voor student-commissieleden een bijzonder statuut uit. Aan dit bijzonder statuut kunnen afwijkingen op algemene bepalingen van het onderwijs- en examenreglement worden gekoppeld. De regeling wordt vastgelegd in een proces-verbaal dat goedgekeurd wordt door de departementsraad of directeur bij delegatie en 'voor gezien en goedgekeurd' wordt ondertekend door de betrokken student. Het recruteren van student-visitatiecommissieleden gebeurt door de VVS (Vlaamse Vereniging van Studenten). Geïnteresseerde studenten kunnen contact opnemen met hun studentenvertegenwoordigers of met de departementale kwaliteitscoördinatoren.

Departementale kwaliteitscoördinatoren

 

 

 

BijlageGrootte
Folder Kwaliteitszorg.pdf221.81 KB