DOCTOREREN IN DE KUNSTEN: HET KUNSTENPLATFORM

Doctoreren in de Kunsten kan een ideaal verlengstuk van je academische opleiding aan het Koninklijk Conservatorium Brussel (of een ander instituut) zijn. Het Kunstenplatform Brussel is er dan ook om je wegwijs te maken in alle praktische zaken die bij je doctoraat horen en de nodige academische ondersteuning te bieden. 

Het Kunstenplatform Brussel

Voor al het artistiek onderzoek aan het Conservatorium werken wij nauw samen met het Kunstenplatform Brussel.

De leden van het Kunstenplatform zijn dan ook alle actieve onderzoekers, doctorandi en hun promotoren verbonden aan de Schools of Arts van de Erasmushogeschool en de Vrije Universiteit Brussel. 

Het Kunstenplatform is het advies- en overlegorgaan van de Universitaire Associatie Brussel (UAB) dat voorstellen formuleert aan EhB en VUB over het artistiek onderzoek in al zijn aspecten. Binnen deze omgeving worden de gemeenschappelijke initiatieven rond het artistiek onderzoek geïnitieerd, bediscussieerd en ontwikkeld. Het vormt de omgeving waarbinnen doctoraten in de kunsten worden afgeleverd van excellente kwaliteit, die als referentie kunnen gelden voor de artistieke sector, voor het hoger kunstonderwijs en voor de universiteit.

De dagelijkse operationele leiding van het Kunstenplatform is in handen van het Platformbureau, samengesteld uit de onderzoekscoördinatoren van de EhB, Klaas Tindemans (RITCS) en Kristin Van den Buys (KCB) en Katia Segers (VUB, voorzitster). Zij worden hierin bijgestaan door een stafmedewerker (Inge Pieters). Dit dagelijks bestuur vergadert op geregelde basis en rapporteert aan de Platformraad. 

De Platformraad is verantwoordelijk voor de inhoudelijke visievorming van het Kunstenplatform en bestaat uit de leden van het dagelijks bestuur, de opleidingshoofden van KCB en RITCS, zes vertegenwoordigers van de VUB, en een vertegenwoordiger van de doctorandi als adviserend lid. De Platformraad vergadert zeswekelijks en rapporteert aan UAB, VUB en EhB.

Meer informatie over het Kunstenplatform: www.kunstenplatformbrussel.be

Directeur Kathleen Coessens over het belang van Artistiek Onderzoek

Kathleen Coessens Onderzoek