DOCTOREREN IN DE KUNSTEN: HET KUNSTENPLATFORM

Doctoreren in de Kunsten kan een ideaal verlengstuk van je academische opleiding aan het Koninklijk Conservatorium Brussel (of een ander instituut) zijn. Het Kunstenplatform Brussel is er dan ook om je wegwijs te maken in alle praktische zaken die bij je doctoraat horen en de nodige academische ondersteuning te bieden. 

Het Kunstenplatform Brussel

Voor al het artistiek onderzoek aan het Conservatorium werken wij nauw samen met het Kunstenplatform Brussel.

De leden van het Kunstenplatform zijn dan ook alle doctorandi in de Kunsten en hun promotoren verbonden aan de Schools of Arts van de Erasmushogeschool en de Vrije Universiteit Brussel. 

Het Kunstenplatform is het advies- en overlegorgaan van de Universitaire Associatie Brussel (UAB) dat voorstellen formuleert aan EhB en VUB over het artistiek onderzoek in al zijn aspecten. Binnen deze omgeving worden de gemeenschappelijke initiatieven rond het artistiek onderzoek geïnitieerd, bediscussieerd en ontwikkeld. Het vormt de omgeving waarbinnen doctoraten in de kunsten worden afgeleverd van excellente kwaliteit, die als referentie kunnen gelden voor de artistieke sector, voor het hoger kunstonderwijs en voor de universiteit.

De dagelijkse operationele leiding van het Kunstenplatform is in handen van het Platformbureau, samengesteld uit de onderzoekscoördinatoren van de EhB, Klaas Tindemans (RITCS) en Kristin Van den Buys (KCB) en Katia Segers (VUB). Zij worden hierin bijgestaan door een stafmedewerker (Inge Pieters). Dit dagelijks bestuur vergadert op geregelde basis en rapporteert aan de Platformraad. 

De Platformraad is verantwoordelijk voor de inhoudelijke visievorming van het Kunstenplatform en bestaat uit de leden van het dagelijks bestuur, de opleidingshoofden van KCB en RITCS, zes vertegenwoordigers van de VUB, en een vertegenwoordiger van de doctorandi als adviserend lid. De Platformraad vergadert tweemaandelijks en rapporteert aan UAB, VUB en EhB.

Meer informatie over het Kunstenplatform: www.kunstenplatformbrussel.be

Hoe kan ik een Doctoraat in de Kunsten starten aan het Koninklijk Conservatorium Brussel? 

Aan het Koninklijk Conservatorium Brussel (KCB) kan je doctoraatsonderzoek verrichten. Als je over een Master (in de Kunsten) beschikt en muzikant bent, kan je een eigen onderzoekstraject opstarten. Het Koninklijk Conservatorium Brussel kan dan als onderzoeksomgeving functioneren. Voor het Doctoraat in de Kunsten wordt samengewerkt met de Vrije Universiteit Brussel (VUB). De VUB reikt tevens de diploma's uit. Het Kunstenplatform Brussel organiseert deze trajecten. 

Om een Doctoraat in de Kunsten te starten aan het Koninklijk Conservatorium Brussel, moet je een selectieprocedure doorlopen, die bestaat uit twee screenings. Voor een eerste artistieke screening moeten de volgende documenten ingestuurd worden: een CV, een lijst van concerten, CD's en prijzen en twee tot drie audiofiles. Componisten moeten ook twee tot drie composities insturen. Bij een positief advies na deze artistieke screening, zal de kandidaat zijn of haar onderzoeksvoorstel aan een jury moeten presenteren, alsook een stuk muziek brengen dat gerelateerd is aan het onderwerp van het onderzoek.

Een toelating tot het Doctoraat in de Kunsten, betekent nog niet dat dit doctoraat ook gefinancierd wordt door het Koninklijk Conservatorium Brussel. De onderzoeksraad van het KCB beslist elk jaar in juni welke doctoraatsstudenten gefinancierd zullen worden voor een 30 procent mandaat dat een looptijd heeft van zes jaar. De mandaten starten dan in de daaropvolgende maand oktober. 

De volgende deadline voor een artistieke screening is 1 juni 2020. De hierboven genoemde documenten en bestanden dienen aan Kristin Van den Buys, onderzoekscoördinator van KCB, én Inge Pieters bezorgd te worden. Als de documenten vroeger ingestuurd woren, kan er sneller een besluit genomen worden ivm de artistieke screening en heeft de persoon in kwestie meer tijd om zijn of haar dossier voor de tweede ronde voor te bereiden. Voor degenen die toegelaten worden tot de tweede ronde, is er een tweede screening op 4 december 2020. Om deze screening voor te bereiden, dient er een dossier ingediend te worden voor 13 november 2020. Voor alle verdere vragen kan er contact opgenomen worden met Inge Pieters

Directeur Kathleen Coessens over het belang van Artistiek Onderzoek

Kathleen Coessens Onderzoek