Beleidsnota

Beleidsnota Koninklijk Conservatorium Brussel

De integrale beleidsnota kan je hieronder terug vinden.


(SD = Strategische Doelstelling OD = Operationele Doelstelling)


SD 1. Een duurzaam en gedragen beleid voeren Beleidsprincipe 1.
GEDRAGENHEID

OD 1.1 Een dynamisch en interactief ondersteuningsbeleid voeren t.a.v. het personeel
OD 1.2 Inzetten op gedragen en gedeeld leiderschap intern eerder dan op management
OD 1.3 Interne communicatie en transparantie ten uitvoer brengen
OD 1.4 Alternatieve financieringsbronnen onderzoeken en implementeren


Human resources beleid gebouwd op respect en erkenning; stimulerende
werkomgeving; welbevinden van de werknemers; operationele
autonomie én ondersteuning; professionaliseren en verduurzamen
loopbaan (i.s.m. Ehb)


Directeur geeft leiding vanuit ‘good governance’ principes; samenwerken
(met opleidingshoofden, departementsraad, werkgroepen, ATP); kwaliteit
en complementariteit koesteren, diversiteit waarderen (bij beslissingen,
bemiddeling, betrokkenheid); waken over en bespreken van
departementale begroting en formatie met raden.


Communicatie intern (ATP, OP, studenten): informeren via nieuwsbrief, tv
schermen, website, sociale media én persoonlijk contact
Transparantie intern: luisteren naar wat leeft; vaste discussie- en
gespreksmomenten voorzien.


Vriendenkring opwaarderen; mogelijkheden tax shelter onderzoeken;
aanspreken van netwerken en sponsors; Europese
samenwerkingsprojecten ontplooien; vrijwilligerswerk stimuleren.


SD 2 Een excellente artistieke en pedagogische omgeving creëren Beleidsprincipe 2.
EXCELLENTIE


OD 2.1 Stimuleren van het docentenkorps
OD 2.2 Pedagogische excellentie bevorderen
OD 2.3 Artistieke excellentie bevorderen
OD 2.4 Duurzaam inzetten op het muziekinstrumentarium
OD 2.5 Duurzaam inzetten op de ruimtelijke infrastructuur


Initiatieven docenten (opleidingscommissie) stimuleren; musici-docenten
en studenten podium geven; Erasmus/ internationale uitwisselingen
aanmoedigen; loopbaanontwikkeling.


Excellente curricula nastreven; Learning Outcomes implementeren en
blijvend toetsen; optimale studietrajectbegeleiding; ‘best practices’ en
Ehb expertise voor pedagogische tools uitwisselen.


Expertise van musici-docenten, juryleden en resonantiegroep raadplegen;
hoogwaardige masterclasses en producties; professionele audio-opname
en video-opname mogelijk maken; samenwerking met cultuurhuizen,
concertpodia en internationale contacten.


Uitbouwen van kwalitatief hoogstaand instrumentarium: herstellingen
opvolgen; financieel haalbaar jarenplan op lange termijn realiseren;
omgevingsfactoren in orde maken.


Kwaliteitsvolle akoestisch performante muzieklokalen inrichten: inzetten
op technologische infrastructuur, professionele podia en orkestruimtes,
repetitieruimtes voor studenten; uren opening optimaliseren

SD 3 Jong nationaal en internationaal talent aantrekken en opvolgen Beleidsprincipe 3.
TALENT


OD 3.1 Proactief studenten aantrekken vanuit communicatie, marketing, projecten en relaties
OD 3.2 Studenten actief begeleiden in loopbaan en welzijn aan het KCB
OD 3.3 Programma’s afstellen op de hedendaagse noden van de musicus en deze van het werkveld
OD 3.4 Spanningsveld tussen creativiteit en traditie koesteren


Communicatie van grootse projecten, masterclasses, docent-concerten;
relaties met DKO en kunsthumaniora’s pro-actief uitbouwen; netwerk van
alumni en docenten inzetten; aantrekkelijke folders, flyers, website en
sociale media creëren.


Studentenbegeleiding en studietrajectbegeleiding optimaliseren;
diversiteit opvangen (jong talent, kwetsbare jongeren); welzijn en
inspraak studenten verhogen; studiemogelijkheden vergroten;
lesmogelijkheden versoepelen (werkstudenten trajecten)

Uitdagende programma’s met duidelijke profielen
(voorbereidingsprogramma’s, concertmusicus, Ma technologische muziek,
Ma kamermuziek; OO orkest-auditie; Ma pianobegeleiding, …); cultureel
ondernemerschap stimuleren; aftoetsen met resonantiecommissie

Spanningsveld als uitdaging beschouwen; cross-over projecten binnen
muziek (jazz, HIPP, klassiek, musical) en inter-artistiek (met RITCS)
aanmoedigen; artistieke vrijheid in Masterproef; uitbouw van Musical,
HIPP (historische muziek) , Jazz en technologische muziek (sound art)


SD 4 Creatieve en maatschappelijke openheid ontplooien Beleidsprincipe 4.
OPENHEID


OD 4.1 Culturele, sociale, artistieke samenwerkingsverbanden stimuleren en bruggen bouwen
OD 4.2 Gericht extern communicatie- en marketingplan opstellen en uitvoeren

Samenwerking met directe partners: Ehb, CRB, VUB


Samenwerking met artistieke partners: culturele huizen, musea,
concertorganisaties, kamermuziekensembles, jazzpodia, orkesten,
hoogwaardige muziekinstellingen, internationale conservatoria,
muziekradio en tv zenders.


Samenwerking met sociaal-culturele partners: Brussel cultuurstad,
culturele organisaties en fondsen, ambassades.


Doel is uitstraling en aanwezigheid KCB in de samenleving: stage en
concert-ervaring voor KCB studenten, uitstraling van docenten en alumni,
aantrekken andere studenten (Kunsthumaniora, DKO), contacten met
werkveld, deelname en/of organisatie festival.


Naambekendheid realiseren, aantrekking publiek, info verspreiden op
grote schaal evenals naar specifieke doelgroepen door culturele
communicatie-expertise en netwerk te ontwikkelen


SD 5 Een reflectieve en onderzoekende positie en attitude cultiveren Beleidsprincipe 5.
REFLECTIE


OD 5.1 Reflectie en onderzoek actief ontwikkelen doorheen het curriculum
OD 5.2 Reflectie en onderzoek actief ontwikkelen in heel het KCB
OD 5.3 Onderzoeksfondsen en - relaties optimaliseren vanuit het beleid
OD 5.4 Meta-reflectie en metaonderzoek toepassen op het beleid

Integratie van kunstonderzoek en kunstenpraktijk doorheen curriculum
van Ba1 tot Masterproef; inzichten en adviezen van Kunstenplatform,
ARTO (VUB) en internationale fora.


Artistiek onderzoeksprestige en –attitude realiseren intern via
bibliotheekwerking, artistieke projecten met onderzoekscomponent,
onderzoeksmandaten en leerstoel of lezingenreeks; extern via FWO
mandaten, doctoraten, internationale conferenties (AEC, EPARM) en
Erasmus.


Actief kunstonderzoeksbeleid en –financiering (AOM-gelden) voeren voor
en met de opleidingen (Ba, Ma, PhD); (inter)nationale relaties aangaan
voor uitwisseling middelen en kennis.


In vraag stellen van de eigen artistieke en onderzoeksmatige positie:
opvolgen SO en OD van beleidsnota, interne kwaliteit toetsen met juiste
tools, reviews excellent voorbereiden.


SD 6 De uitstraling van het Koninklijk Conservatorium Brussel bevorderen
en voeden
Beleidsprincipe 6.
UITSTRALING


OD 6.1 Via vele kleine acties komen tot uitstraling op breed niveau
OD 6.2 Initiatieven van personeel voor uitstraling van de identiteit van de instelling aanmoedigen
OD 6.3 Enthousiast, pro-actief, fier en vertrouwenwekkend leiderschap in team uitstralen
OD 6.4 Artistieke gastvrijheid bieden


KCB in de maatschappij plaatsen door 5 vorige beleidsprincipes op alle
niveaus horizontaal en verticaal i.s.m. Ehb en MET culturele partners te
realiseren.


Docenten in de kijker zetten: alumni en studenten in de kijker zetten;
nieuw publiek aanboren; out of the box durven denken.


Directeur straalt vertrouwen en enthousiasme uit; is gezicht van KCB; is
aanwezig in de samenleving; zorgt voor extern netwerk, gedragenheid en
uitstraling; wordt actief ondersteund en komt op met en voor heel KCB.


Een open huis zijn voor alle musici en kunstenaars.