Gebruiksvoorwaarden

De websites www.erasmushogeschool.bewww.ritcs.be en www.kcb.be (hierna: de “Websites”) zijn een initiatief van:

Erasmushogeschool Brussel – Openbare Instelling 
Nijverheidskaai 170
B-1070 Anderlecht
België
Btw-nummer: BE 0255 710 113

Je kan ons steeds contacteren via:

E-mail: info@ehb.be 
Telefoon: +32 (0)2 523 37 37
 

Erasmushogeschool Brussel wil dat de Websites blijven evolueren met het oog op het gebruiksgemak van de Gebruiker. Erasmushogeschool Brussel zal dan ook te allen tijde rekening houden met de feedback van de Gebruikers. Wij staan open voor tips, opmerkingen en vragen over onze diensten en wij beloven gepast te reageren op ieder bericht dat wij ontvangen.

Gelieve steeds alle nuttige informatie en contactgegevens te vermelden zodat wij to the point kunnen antwoorden.

Introductie

Het betreft hier uitgebreide en betrouwbare Websites.

De Websites hebben als doel aan de Gebruikers informatie te verstrekken over de opleidingen en activiteiten van de Erasmushogeschool Brussel. Aan de hand van deze handige, gebruiksvriendelijke en veilige Websites beoogt Erasmushogeschool Brussel de toegang tot informatie voor de Gebruikers gemakkelijker te maken.

Het gebruik van de Websites gaat steeds gepaard met enkele rechten en plichten zoals bepaald in deze Gebruiksvoorwaarden. Onder Website wordt het geheel aan websites verstaan die onder de domeinnamen www.erasmushogeschool.bewww.ritcs.be en www.kcb.be ter beschikking gesteld worden. De Gebruiker wordt geacht eveneens kennis te nemen van onze Privacyverklaring en alle andere rechten en plichten die duidelijk op de Websites vermeld worden.

Deze Gebruiksvoorwaarden gelden zowel voor ons, Erasmushogeschool Brussel, als voor de Gebruiker. Een “Gebruiker” (verder ook “Je” of “Jou” genoemd) in de zin van deze Gebruiksvoorwaarden is eenieder die onze Websites bezoekt en gebruikt om informatie op te halen.

Iedere Gebruiker die de Websites raadpleegt en/of gebruikt, verklaart integraal kennis te hebben genomen van de Gebruiksvoorwaarden en aanvaardt de onverkorte toepassing ervan.

Erasmushogeschool Brussel spoort iedere Gebruiker om die reden aan deze Gebruiksvoorwaarden, voorafgaand aan het gebruik en bij elke gemelde wijziging, grondig door te nemen.

Eenieder die gebruik maakt van onze Websites namens een bedrijf of een andere juridische entiteit is ook individueel gebonden aan deze overeenkomst als Gebruiker. Dit ongeacht het bestaan van een afzonderlijke overeenkomst tussen Erasmushogeschool Brussel en het bedrijf of de juridische entiteit in kwestie.

Bij wijze van uitzondering kan worden afgeweken van deze Gebruiksvoorwaarden, voor zover deze afwijkingen door alle partijen schriftelijk zijn vastgelegd en aanvaard. Deze afwijkingen gelden slechts ter vervanging of aanvulling van de clausules waar ze betrekking op hebben. Zij doen geen afbreuk aan de toepassing van de overige bepalingen uit deze Gebruiksvoorwaarden.

Het gebruiksrecht

Algemeen

Iedere Gebruiker krijgt een beperkt, herroepbaar en niet-exclusief recht van toegang, gebruik en weergave van de Websites, inclusief de inhoud (kortweg: gebruiksrecht).

De Gebruiker heeft in geen geval het recht om de Websites en haar inhoud te verkopen, te herpubliceren, te herverdelen, over te dragen, in licentie te geven of op enige andere wijze over te dragen aan een derde partij voor zover hij daarvoor geen schriftelijke toestemming heeft gekregen van Erasmushogeschool Brussel.

De Gebruiker kan zijn gebruiksrecht op elk moment en zonder meer beëindigen door zijn gebruik hiervan stop te zetten. 


Beperkingen aan het gebruiksrecht

Het gebruiksrecht is beperkt in die zin dat de Gebruiker zich dient te onthouden van handelingen die een schadelijke impact hebben of kunnen hebben op de goede werking en veiligheid van de Websites en haar andere gebruikers en/of op het gebruik daarvan. Het gebruik van de Websites mag niet in strijd zijn met deze Gebruiksvoorwaarden, de geldende wetgeving, de rechten van derde partijen en algemeen aanvaarde internetgedragsregels.

Volgende handelingen zijn strikt verboden:

  • Softwareprogramma’s gebruiken die gericht zijn op de verzameling en verkrijging van gegevens, waaronder spiders, crawlers, robots en gelijkaardige software. Deze opsomming is geenszins limitatief.
  • De Websites en hun gegevens gebruiken voor spamming, kettingbrieven, junk mail en/of gelijkaardige varianten.
  • Andere Gebruikers stalken en/of andere Gebruikers trachten te overtuigen van politieke en/of religieuze overtuigingen.

Bovenstaande opsomming is geenszins limitatief.

Maatregelen

Erasmushogeschool Brussel behoudt zich het recht voor alle redelijke en gepaste maatregelen te treffen indien de Gebruiker in strijd handelt met deze Gebruiksvoorwaarden en/of met de geldende rechtsregels, de rechten van derde partijen of de algemeen aanvaarde internetgedragsregels. Erasmushogeschool Brussel behoudt een ruime keuzemarge omtrent het nemen van een sanctionerende en remediërende maatregel en de draagwijdte van die maatregel. Maatregelen zullen evenwel altijd in verhouding zijn tot de inbreuk.

Erasmushogeschool Brussel beschikt onder andere over de mogelijkheid om een tijdelijke en/of permanente schorsing van het gebruiksrecht te ondernemen. Daarnaast kan Erasmushogeschool Brussel de Gebruiker zijn algemene toegang tot en toegang tot functionaliteiten op de Websites geheel of gedeeltelijk en tijdelijk of permanent beperken.

Wanneer de omstandigheden dit vereisen, kunnen deze maatregelen genomen worden zonder enige voorafgaande waarschuwing of kennisgeving. De Gebruiker kan in geen geval aanspraak maken op een terugbetaling of een schadevergoeding voor de genomen maatregelen.

Indien de Gebruiker oordeelt dat de genomen maatregel ongepast of ongegrond is, moet hij hiervan melding maken bij Erasmushogeschool Brussel binnen vijftien (15) kalenderdagen nadat de maatregel is opgelegd. Erasmushogeschool Brussel zal de argumenten in overweging nemen zonder evenwel verplicht te zijn de initiële maatregelen ongedaan te maken.

Onze verplichtingen


Onze waarden, goede werking, veiligheid en toegankelijkheid

Je kan ervan op aan: wij bieden gebruiksvriendelijke Websites aan die veilig zijn voor iedere Gebruiker. We nemen alle redelijke maatregelen die nodig zijn om de goede werking, veiligheid en toegankelijkheid van onze Websites te garanderen. Dit betreffen maatregelen van zowel technische, niet-technische als organisatorische aard. Toch kunnen we jou geen absolute garanties geven. De verbintenis die wij hiertoe aangaan betreft slechts een inspanningsverbintenis.

Ieder gebruik van de Websites gebeurt steeds op eigen risico. Dit betekent dat wij geen aansprakelijkheid dragen voor schade die voortvloeit uit storingen, onderbrekingen, schadelijke elementen of defecten aan onze Websites, ongeacht het bestaan van overmacht of een vreemde oorzaak. Erasmushogeschool Brussel stelt haar Websites “AS IS” en “AS AVAILABLE” ter beschikking, dit wil zeggen zonder enige expliciete of impliciete garantie omtrent de goede werking, toegankelijkheid en veiligheid.

We hebben het recht om de toegang tot onze Websites te allen tijde te beperken en/of geheel of gedeeltelijk te onderbreken, zelfs zonder voorafgaande waarschuwing. We doen dit in principe uitsluitend indien de omstandigheden dit verantwoorden, maar dit is geen absolute voorwaarde.

Inhoud op de Websites

Erasmushogeschool Brussel neemt alle nodige en redelijke maatregelen opdat de informatie die op de Websites verschijnt volledig, correct, actueel en nauwkeurig is. Erasmushogeschool Brussel kan evenwel geen absolute garanties geven omtrent de kwaliteit en volledigheid van de informatie op de Websites. Hieruit volgt dat Erasmushogeschool Brussel niet aansprakelijk gesteld kan worden voor (directe en indirecte) schade die de Gebruiker lijdt ten gevolge van informatie op de Websites.

Stel dat bepaalde inhoud op onze Websites een schending van onze Gebruiksvoorwaarden, de geldende wetgeving en/of een schending van de rechten van derde partijen betekent en/of eenvoudigweg niet door de beugel kan, vragen wij aan jou om ons dit zo spoedig mogelijk te melden. Wij gaan spoedig over tot de (gehele of gedeeltelijke) wijziging, aanvulling of verwijdering van de gerapporteerde inhoud.

 

Aansprakelijkheid

Erasmushogeschool Brussel is enkel aansprakelijk voor elke haar toerekenbare zware of herhaalde lichte contractuele en/of buitencontractuele tekortkoming veroorzaakt in de uitvoering van haar verbintenissen uit deze Gebruiksvoorwaarden.

Erasmushogeschool Brussel is in geen geval aansprakelijk voor elke vorm van indirecte schade ten gevolge van haar tekortkomingen. Onder indirecte schade valt in ieder geval elke vorm van gevolgschade, gederfde winsten, financiële of commerciële verliezen, verhoging van de algemene kosten, verhoogde personeelskosten, schade door verlies van cliënten en/of mogelijkheden, emotionele schade en reputatieschade. Deze opsomming is louter indicatief en zeker niet limitatief.

Erasmushogeschool Brussel is niet aansprakelijk voor iedere vorm van verlies en/of schade in hoofde van de Gebruiker of een derde indien Erasmushogeschool Brussel conform haar Gebruiksvoorwaarden en Privacyverklaring handelt. Erasmushogeschool Brussel sluit eveneens iedere aansprakelijkheid ten gevolge van gedragingen van haar Gebruikers en anderen op de Websites en/of daarbuiten uitdrukkelijk uit.
Erasmushogeschool Brussel sluit haar aansprakelijkheid niet uit in geval van fraude of opzet op voorwaarde dat deze aan haar toerekenbaar is.


Indien Erasmushogeschool Brussel door een omstandigheid onafhankelijk van haar wil geheel of gedeeltelijk verhinderd is om haar verplichtingen tegenover de andere partij na te komen, zal er sprake zijn van overmacht. In dat geval is Erasmushogeschool Brussel niet gehouden haar verplichtingen jegens de andere partij na te komen. Erasmushogeschool Brussel is gerechtigd haar verplichtingen op te schorten voor de duur van de overmacht.

Indien de Gebruiker door een hem toerekenbare contractuele of buitencontractuele tekortkoming de aansprakelijkheid van Erasmushogeschool Brussel in het gedrang brengt en/of schade, verlies en kosten (inclusief kosten voor juridische bijstand) in hoofde van Erasmushogeschool Brussel veroorzaakt, moet de Gebruiker alle nodige maatregelen nemen om Erasmushogeschool Brussel van deze nadelige gevolgen te vrijwaren.

 

Links naar andere sites

De inhoud van onze Websites kan een link, hyperlink of framed link naar vreemde websites of andere vormen van elektronische portalen bevatten. Een link betekent niet automatisch dat er een band tussen ons en de vreemde website bestaat, noch dat wij (impliciet) akkoord gaan met de inhoud van deze websites.

Wij houden geen controle op deze vreemde websites en zijn niet verantwoordelijk voor de veilige en correcte werking van de link en de uiteindelijke bestemming. De Gebruiker die op een link klikt, verlaat onze Websites. Erasmushogeschool Brussel kan niet aansprakelijk gesteld worden voor enige schade die het gevolg is van de consultatie of het gebruik van een vreemde website. Deze vreemde websites bieden niet dezelfde garanties als wij. Wij raden de Gebruiker aan om aandachtig de Gebruiksvoorwaarden en Privacy Statement van deze andere websites door te nemen.

Het staat de Gebruiker in principe vrij een link, hyperlink of framed link naar onze Websites te plaatsen, maar wij behouden ons het recht voor om te allen tijde een verwijdering te vragen zonder dat wij een afdoende reden moeten aangeven.

Privacy

Wij hechten veel belang aan privacy. Daarom wensen wij de Gebruiker op de meest grondige wijze in te lichten over ons beleid rond persoonlijke gegevens. De Gebruiker kan er in ieder geval van op aan dat Erasmushogeschool Brussel steeds de grootste zorg hecht aan de verwerking van persoonsgegevens. Erasmushogeschool Brussel garandeert dat de verzameling en verwerking van persoonlijke gegevens steeds zal gebeuren in overeenstemming met de geldende privacywetgeving, zijnde enerzijds de Wet van 12 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens (de Privacywet) en anderzijds de Verordening van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens (GDPR).

Wie onze Websites gebruikt, zal in de meeste gevallen bepaalde persoonlijke gegevens vrijgeven. Persoonsgegevens worden verwerkt in de mate dat dit noodzakelijk is voor de goede werking van de Websites. De persoonsgegevens worden enkel verwerkt voor intern gebruik binnen Erasmushogeschool Brussel, waaronder voor statistische doeleinden en  marketingdoeleinden. Erasmushogeschool Brussel heeft alle mogelijke juridische en technische voorzorgen genomen om ongeoorloofde toegang tot en gebruik van de persoonsgegevens te vermijden. Wij beschouwen de opgave van onjuiste of valse persoonsgegevens als een inbreuk op de Gebruiksvoorwaarden.

Voor meer informatie betreffende de garanties inzake de bescherming van jouw persoonsgegevens verwijzen we jou graag naar onze Privacyverklaring.

Intellectuele eigendom


Creativiteit verdient bescherming, zo ook onze Websites en hun inhoud. De bescherming wordt voorzien door intellectuele eigendomsrechten en komt toe aan alle rechthebbende partijen, zijnde Erasmushogeschool Brussel BRUSSEL en derde partijen. Onder inhoud verstaat men de heel ruime categorie van foto’s, video, audio, tekst, ideeën, notities, tekeningen, artikels, et cetera. Al deze inhoud wordt beschermd door het auteursrecht, softwarerecht, databankrecht, tekeningen- en modellenrecht en andere toepasselijke (intellectuele) eigendomsrechten. Het technische karakter van onze Websites zelf is beschermd door het auteursrecht, het softwarerecht en databankenrecht.

De handelsnaam Erasmushogeschool Brussel, haar tag lines, logo(s), kleurencombinatie en iedere handelsnaam die wij zelf gebruiken op onze Websites worden eveneens beschermd door het toepasselijk intellectueel eigendomsrecht.  Wij vragen dan ook onze Gebruikers om geen gebruik te maken van en/of wijzigingen aan te brengen aan de intellectuele eigendomsrechten zoals beschreven in dit artikel, zonder de toestemming van de rechthebbende.

De Gebruiker verbindt zich ertoe op geen enkele wijze een inbreuk te zullen maken op de intellectuele eigendomsrechten van Erasmushogeschool Brussel of van enige andere partij. Indien de Gebruiker een schending begaat op vlak van intellectuele eigendomsrechten van derden kunnen deze in geen geval worden toegeschreven aan Erasmushogeschool Brussel. Eventuele feitelijke- of rechtsgevolgen zijn dus volledig voor rekening van de Gebruiker.

Overige bepalingen

Erasmushogeschool Brussel behoudt de vrijheid om de Websites te allen tijde te wijzigen, uit te breiden, te beperken of stop te zetten. Het gebruik van dit recht vereist geen voorafgaande kennisgeving aan de Gebruiker en geeft evenmin aanleiding tot schadevergoeding.

Indien de werking of geldigheid van één of meerdere van bovenstaande bepalingen van deze Gebruiksvoorwaarden in het gedrang zou komen zal dit geen gevolg hebben op de geldigheid van de overige bepalingen van deze overeenkomst. In dergelijk geval hebben wij het recht om de betrokken bepaling te wijzigen in een geldige bepaling van gelijkaardige strekking. De titels die wij in onze Gebruiksvoorwaarden gebruiken zijn steeds louter illustratief. Je kan er dus geen juridische waarde uit putten.

Deze Gebruiksvoorwaarden worden exclusief beheerst en geïnterpreteerd in overeenstemming met de Belgische Wetgeving.  In geval van enig geschil omtrent de uitvoering van deze overeenkomst wordt van de partijen verwacht dat deze alles in het werk stellen om een minnelijke oplossing te vinden. Bij gebrek aan een minnelijke oplossing kan het geschil voorgelegd worden aan een centrum voor arbitrage en mediatie of een bevoegde rechtbank. Geschillen vallen onder de bevoegdheid van de rechtbanken van het arrondissement Brussel.
 

© 2017 deJuristen ICT-recht & intellectuele eigendom (http://www.ictrecht.be). Op de aangeboden informatie (algemene voorwaarden, Privacyverklaring en disclaimer) rust van rechtswege auteursrecht, zodat de informatie niet mag worden gereproduceerd of meegedeeld zonder voorafgaandelijke en schriftelijke toestemming van deJuristen (contact@dejuristen.be). Alle toepasselijke intellectuele eigendomsrechten blijven dus behouden.