Onderzoeker worden

Doctoraatsaanvraag

Hoe kan je een Doctoraat in de Kunsten starten aan KCB?

Als je over een Master (in de Kunsten) beschikt en uitvoerend musicus of componist/arrangeur bent, kan je een eigen (artistiek) doctoraatsstraject opstarten. KCB fungeert dan als onderzoeksomgeving en heeft hiervoor vier professoren in huis die als academisch promotor kunnen fungeren voor je doctoraat (Jan Michiels, Kristin Van den Buys, Maarten Stragier, Matthias Heyman). Er wordt voor het Doctoraat in de Kunsten samengewerkt met de Vrije Universiteit Brussel (VUB). De VUB reikt tevens het diploma uit. Het Kunstenplatform Brussel organiseert deze trajecten.

Om een Doctoraat in de Kunsten te starten aan KCB, moet je een selectieprocedure doorlopen die bestaat uit drie rondes:
 

  1. Voor een eerste artistieke screening (eerstvolgende deadline in 2025: te bevestigen) moeten de volgende informatie via een online Form te worden ingediend: relevante persoonlijke informatie (omtrent opleiding etc.), een lijst van belangrijke concerten, opnames en muziekprijzen, en twee tot drie publiek beschikbare audiofiles die je artistieke kwaliteit tonen (bv. YouTube etc.). Componisten dienen ook twee tot drie composities (bladmuziek en, indien beschikbaar, opnames) in te sturen.
     
  2. Bij een positief advies na deze artistieke screening, zal de kandidaat een volledig uitgewerkt onderzoeksvoorstel moeten indienen (o.a. state-of-the-art, methodologie, planning, output, integratie in KCB). De deadline hiervoor is 1 september van het lopende jaar.
     
  3. Indien de jury de kandidaat selecteert op basis van diens onderzoeksvoorstel, dient deze in december van datzelfde jaar een live presentatie te geven voor een jury. Deze presentatie bestaat uit een mondelinge voorstelling van je onderzoeksvoorstel alsook het (live) spelen van een stuk muziek gerelateerd aan het onderwerp van je onderzoek, gevolgd door een interview met de jury. Uitzonderingen of alternatieven (bv. in het geval van componisten) kunnen worden besproken.

Een toelating tot het doctoraat in de Kunsten betekent nog niet dat dit doctoraat ook gefinancierd wordt door KCB. Trobador, de onderzoekscommissie van KCB, adviseert elk jaar in juni welke doctoraatsprojecten gefinancierd zullen worden voor een 50% mandaat als onderzoeksassistent met een looptijd van twee maal twee jaar. Deze mandaten starten de daaropvolgende oktober.

De volgende deadline voor een artistieke screening ligt nog niet vast. De hierboven genoemde informatie dient online te worden ingediend. Degenen die toegelaten worden tot de tweede ronde, zullen worden uitgenodigd om online een onderzoeksdossier in te dienen voor 1 september 2025. Voor verdere vragen hierover kan contact opgenomen worden met Inge Pieters, coördinator van Kunstenplatform Brussel.
 

piano

Interne Onderzoeksaanvraag

KCB stimuleert en ondersteunt projectmatig onderzoek. Dit type van onderzoek is enkel toegankelijk voor personeelsleden van KCB (onderwijs en onderzoek) en mits voorwaarden.

Elke aanvraag voor een nieuw of hernieuwd onderzoeksproject of -mandaat (inclusief persoonlijke werkingsmiddelen) dient via het correcte formulier en binnen de gestelde deadline te worden aangevraagd teneinde ontvankelijk te zijn. Alle ontvankelijk verklaarde aanvragen worden vervolgens geëvalueerd en gerangschikt door een leescommissie bestaande uit externe evaluatoren. De leescommissie legt deze ranking voor aan Trobador, die vervolgens een advies formuleert dat wordt voorgelegd aan de Raad van de School of the Arts. De resultaten worden gecommuniceerd in de loop van juni en het mandaat kan gestart worden vanaf september. De aangevraagde werkingsmiddelen kunnen gebruikt worden tijdens het daaropvolgende academiejaar (september – augustus).

Elke aanvraag voor budget voor de organisatie van een onderzoeksactiviteit dient via het correcte formulier en binnen de gestelde deadline te worden aangevraagd teneinde ontvankelijk te zijn. Alle ontvankelijk verklaarde aanvragen worden vervolgens binnen Trobador geëvalueerd, en de resultaten ervan worden gecommuniceerd in de loop van mei teneinde tijdig te worden opgenomen in de volgende jaarplanning van KCB. Het aangevraagde budget kan gebruikt worden tijdens het daaropvolgende academiejaar (september – augustus).

Er zijn diverse vormen van projectmatig onderzoek die per oproep zullen worden opengesteld (via een intern online formulier).