EVC en EVK

Eerder Verworven Competenties en Eerder Verworden Kwalificaties

Eerder Verworven Competenties

Via het erkennen van Eerder Verworven Competenties (EVC) biedt de Erasmushogeschool Brussel toekomstige studenten de kans om kennis en ervaringen die in een buitenschoolse context werden opgedaan, te valoriseren in de vorm van vrijstellingen en studieomvangvermindering. Denk je hiervoor in aanmerking te komen? Dan moet je je in het jaar dat voorafgaat aan de inschrijving, melden als kandidaat-student bij de Universitaire Associatie Brussel. Een studieloopbaanbegeleider gidst jou vervolgens door de portfolio-procedure. Worden jouw competenties door de UAB erkend, dan kun je op basis van het behaalde bekwaamheidsbewijs een aanvraag indienen tot studieomvangvermindering (zie EVK). Dit doe je op het ogenblik van inschrijving in de opleiding van je keuze. De studieloopbaanbegeleider vertelt je hoe je te werk gaat en helpt bij het uitstippelen van een traject op maat. 

Praktische informatie, documenten en formulieren op de website van de Universitaire Associatie Brussel.

Eerder Verworven Kwalificaties

EVK staat voor de Erkenning van een Eerder Verworven Kwalificatie. Een Eerder verworven Kwalificatie is een studiebewijs dat aangeeft dat je een formeel leertraject, al of niet binnen onderwijs, met goed gevolg hebt doorlopen. Het is een bewijs dat je in een evaluatie, extern aan onze opleiding, hebt aangetoond dat je bepaalde competentie(s) hebt verworven.

Als studiebewijs komt in aanmerking:

  • een creditbewijs uit een andere Vlaamse instelling voor hoger onderwijs (hogeschool of universiteit)
  • een creditbewijs uit een andere opleiding binnen onze hogeschool
  • een studiebewijs behaald in het regulier onderwijs
  • een studiebewijs behaald buiten het regulier onderwijs
  • een studiebewijs uit het buitenland
  • een behaald 'bewijs van bekwaamheid' (zie EVC), uitgereikt door de Universitaire Associatie Brussel

Dergelijk studiebewijs kan door onze opleiding via een onderzoek op stukken (EVK-procedure) worden erkend en kan vervolgens de basis vormen voor de aanvraag van vrijstelling voor één of meer opleidingsonderdelen van het studietraject dat je wilt volgen. 

Om in aanmerking te komen voor vrijstelling omwille van EVK, moet je aantonen dat:

  • het studiebewijs door jou behaald is (authenticiteit);
  • de behaalde kwalificatie waarnaar je studiebewijs verwijst overeenkomt met de competenties die verworven worden in de opleidingsonderdelen waarvoor je een vrijstelling aanvraagt (relevantie);
  • voldoende recent is (actualiteitswaarde).

EVK- en EVC-procedure en formulieren:

Meer info over de EVK procedure

Aanvraagformulier EVK

Bewijs je bekwaamheid. EVC-informatie van de Vlaamse universitaire associaties

Folder EVC en EVK, Erasmushogeschool Brussel