Musical onderzoek & Musical PWO

Binnen Musical voeren we twee vormen van onderzoek, artistiek onderzoek en praktijkgericht wetenschappelijk onderzoek (PWO).

Musical: Onderzoek

Via het onderzoeksluik van de academische master Musical wil de opleiding de mogelijkheid verschaffen aan studenten om af te studeren als autonome, onderzoekende kunstenaars, die hun eigen projecten op touw kunnen zetten en tegengewicht kunnen bieden aan de huidige beoefening van de Musicalkunsten die eerder gesitueerd is in de commerciële sfeer. Deze tak van onze sector wordt zeker niet onderschat: de producties zijn laagdrempelig, en lokken veel volk naar het theater. Daarenboven worden deze producties uiterst professioneel op de scène gebracht, en verschaffen ze werk aan veel van onze alumni. Onderzoek naar musical geeft ruimte aan een parallel circuit waarbij, na intens onderzoek, nieuwe visies leiden tot inhoudelijke en conceptuele vernieuwing, die op hun beurt weer leiden tot nieuwe uitvoeringspraktijken, en waarbij kruisbestuivingen en co-creatie met ander kunstvormen kunnen leiden tot originele creaties van eigen bodem of gedurfde bewerkingen van bestaand materiaal.  Dankzij dit onderzoek zullen we onze studenten kunnen opleiden tot waardige creatives.

In het masterprogramma staat onderzoek geheel in dienst van het ontwikkelen van nieuwe visies en vernieuwd conceptueel denken, wat zijn weerslag moet vinden in innovatieve processen en experimenten die aanleiding geven tot een verbreding en verdieping van de artistieke uitvoeringspraktijk. 

We kunnen een academische artistieke masteropleiding niet los zien van een academische artistieke onderzoeksomgeving ingebed in de opleiding Musical en i.s.m. de bestaande onderzoeksomgevingen van het RITCS en KCB. Binnen de eigen onderzoeksomgeving zullen de volgende speerpunten richtinggevend zijn, zowel voor onderzoeksprojecten (inzet van de artistieke onderzoeksmiddelen), docenten (academisering van het onderwijs) als voor de masterproeven:   
 

  • Historische grondslag en traditie van de musical;
  • Scenografie & dramaturgie;
  • Muzikale omkadering/vormgeving;
  • Innovatieve en interdisciplinaire praktijken.  

 

Musical: PWO (Praktijkgericht Wetenschappelijk Onderzoek)

Kenniscentrum PAKT (Podium- en Audiovisuele Kunsten, Technologie) is de opvolger van het Kenniscentrum Podiumtechnieken. Als kenniscentrum voor de Schools of Arts RITCS en KCB, situeert PAKT zich op het kruispunt van kunst en technologie. Onderzoek naar de technische en artistieke meerwaarde van de nieuwste ontwikkelingen in audiovisuele en live art wordt verbonden met onderzoek naar de geschiedenis van de podiumkunsten. KC PT bouwde een reputatie op met onderzoek en dienstverlening inzake (onder andere) competentiemanagement, duurzaamheid en veiligheid, en ondernemerschap in de podiumkunsten— terreinen waar men de kennis en dienstverlening up-to-date wil houden.

Deze methodologische en inhoudelijke knowhow wordt doorgetrokken naar veralgemeende digitalisering en naar het gebied van de extended reality: een containerbegrip dat uiteenlopende aspecten van audiovisueel en theatraal ‘illusionisme’ omvat. Technisch onderzoek naar verleden, heden en toekomst van de geënsceneerde illusie wordt telkens afgetoetst aan artistieke experimenten, in de eerste plaats bij makers en spelers van musical en muziektheater. Tegelijk zal het onderzoek er op gericht zijn om nieuwe pedagogische tools te ontwikkelen inzake kunst en techniek, die een essentiële bijdrage kunnen leveren aan de classroom of the future.

KC PAKT is ingebed in de Bachelor-opleidingen van RITCS (audiovisuele kunsten, inclusief podiumtechniek) en KCB (musical), maar werkt ook intensief samen met de academische opleidingen in kunsten (audiovisueel, theater, muziek) en met partners uit het werkveld van de podium- en audiovisuele kunsten in binnen- en buitenland.

 

Contact

Christine Van Den Buys (onderzoek) en Mira Delbaen (PWO)

Musical – PWO